Contacteer ons

Algemene voorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
3. Klachten inzake de conformiteit op de zichtbare gebreken betreffende de levering, moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering en alleszins voor het gebruik van de goederen.
4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk (per aangetekend schrijven) te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds het nummer van de factuur te vermelden.
5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag.
7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 250 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
9. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.
10. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.
11. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
12. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient een voorschot van 40 % van het totaal overeengekomen bedrag betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon (goedkeuring offerte), 40 % tijdens de werken en 20 % bij oplevering of de voltooiing ervan.
13. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
15. De verkoper treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Hij leeft op nauwgezette wijze de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegeven (“GDPR”) na.
De koper stemt ermee in dat de verkoper zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, meer bepaald in het kader van het beheer, de financiering en de invordering van schuldvorderingen van de verkoper. De gegevens worden bewaard tijdens de gehele levensduur van de commerciële relatie en in voorkomend geval, eveneens daarna, om de verkoper toe te laten te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen inzake garantie en aansprakelijkheid.